Biblická studia a evangelizace v Poděbradech – Zabijte tučné – pastor Tomáš

Posted by on Srp 28, 2012 in AUDIO MP3 | No Comments

Nehemiáš 8,
správný výklad Písma
a správné chápání Písma
přináší osvobození a radost.

Víra ze slyšení – pastor Petr

Posted by on Srp 27, 2012 in AUDIO MP3 | No Comments

Nedělní kázání 26. srpna 2012

Víra je tedy ze slyšení a slyšení skrze slovo Boží.(Římanům 10:17) Toto jediné se chci od vás dovědět: Přijali jste Ducha na základě skutků Zákona, nebo na základě slyšení víry? (Galatským 3:2)

Biblická studia a evangelizace v Poděbradech – Nepřizpůsobujme se vnější formě, buďme proměňováni uvnitř

Posted by on Srp 22, 2012 in AUDIO MP3, Misije | No Comments

Jan 15:14,15 Vy jste moji přátelé, činíte-li, co vám přikazuji.  Už vás nenazývám otroky, protože otrok neví, co činí jeho pán; nazval jsem vás přáteli, protože jsem vám oznámil všechno, co jsem uslyšel od svého Otce.

Římanům 12:1-2 Prosím vás tedy, bratři, skrze milosrdenství Boží, abyste vydali svá těla v oběť živou, svatou a příjemnou Bohu; to je vaše rozumná (logikos) služba Bohu. A nepřipodobňujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou [své] mysli, abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je […]

Bookletky, neboli literatura do kapsy

Posted by on Srp 20, 2012 in Mládež | No Comments

Booklety ke stažení ve formátu PDF lze nalézt v kategorii booklety.

RAP na vztahy Kemp 2012 – pastor J.Boyce

Posted by on Srp 20, 2012 in Mládež | No Comments

RAP na vztahy Kemp 2012.mp3

RAP = debata, tentokrát otázky a odpovědi na vztahy.
Jak se vdát? Jak se oženit? Jak se tomu vyhnout? A jak poznám, že ho mám ráda?
A můžu mu dát vědět, že ho mám ráda, ale aby něvěděl, že ho mám ráda?…a další.

nedělní kázání – Skutečnost křesťanského života – Pastor Petr

Posted by on Srp 20, 2012 in AUDIO MP3 | No Comments

Koloským 2:16-23 Ať vás tedy nikdo nesoudí pro pokrm a pro nápoj nebo kvůli svátku, novoluní nebo sabatům. To všechno je stín budoucích věcí, ale skutečnost je Kristus. Ať vás nepřipraví o vítěznou cenu nikdo, kdo si libuje v poníženosti a uctívání andělů, kdo se nechá unášet tím, co viděl, bezdůvodně se nadýmá pod vlivem svého tělesného smýšlení a nedrží se hlavy, z níž celé tělo, podporováno a drženo pohromadě klouby a spoji, roste Božím růstem. Jestliže jste s Kristem zemřeli živlům […]

Nic není nemožné – pastor Tomáš

Posted by on Srp 17, 2012 in AUDIO MP3, Misije | No Comments

Nic není nemožné.mp3

A říkám to znovu..NIC není nemožné.
Dokonce i panna může porodit dítě.

Co je pravda? (Vídeň) – pastor Tomáš

Posted by on Srp 15, 2012 in AUDIO MP3, Misije | No Comments

Co je pravda.mp3

Biblická studia z misijního výletu do Vídně?
Pravda NENÍ relativní, je ABSOLUTNÍ (a skandální).

Dobrý pastýř a Duch Svatý – p. Petr – nedělní kázání

Posted by on Srp 13, 2012 in AUDIO MP3 | No Comments

Ezechiel 34:4,5 Nemohoucí neposilujete, nemocné neléčíte, zraněné neovazujete, zaběhlé nepřivádíte zpět, ztracené nehledáte, ale surově a krutě nad nimi panujete. Rozutekly se, protože neměly pastýře, a staly se potravou kdejaké divé zvěře. Rozutekly se…

Biblická studia Dobrčice – Noe byl muž spravedlivý, bezúhonný ve své generaci; Noe chodil s Bohem

Posted by on Srp 11, 2012 in AUDIO MP3, Misije | No Comments

Genesis 6:9 Noe byl muž spravedlivý, bezúhonný ve své generaci; Noe chodil s Bohem. – biblická studia (mp3) pastor Petr

 

 

CzechCon 2008 – česká křesťanská konference 2008

Posted by on Srp 10, 2012 in AUDIO MP3 | No Comments

Hlavní mluvčí: Pastor Michel Texier, Paříž, Francie (Église Évangélique de la Grâce); Pastor Jon Boyce, London, UK (Greater Grace Church North London)

Jakub 4:6 Milost, kterou dává, je však ještě větší. Proto říká: „Bůh se staví proti pyšným, pokorným však dává milost.“

Posted by on Srp 10, 2012 in Studium Bible | No Comments

Pokání a milost si neodporují, protože pokání je uvědomnění si toho, že potřebuji milost. Ježíš řekl: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem povolat spravedlivé, ale hříšné.“ (Harry A. Ironside, Except Ye Repent, 1937)

Evangelizace a biblická Studia v Poděbradech – Ve společenství s Bohem Všemohoucím (Genesis 17:1)

Posted by on Srp 8, 2012 in AUDIO MP3, Misije | No Comments

Když bylo Abramovi devadesát devět let, ukázal se mu Hospodin a řekl mu: Já jsem Bůh Všemohoucí. Choď přede mnou a buď dokonalý. (Genesis 17:1) Abraham nebyl dokonalý sám v sobě, nežil v náboženství „pro Boha bez Boha“, ale v osobním vztahu. Několikrát vědomě lhal v přímém rozporu s Božím zaslíbením, měl strach, měl mimomanželský sexuální poměr a přesto, je to on, kdo je později nazýván otcem naší víry (Římanům 4:16).

2. Korintským 3:5-6 Ne sami ze sebe se pokládáme za způsobilé, jako bychom měli něco sami ze sebe, ale naše způsobilost je z Boha.

Posted by on Srp 8, 2012 in Studium Bible | No Comments

On nás také učinil způsobilými k tomu, abychom byli služebníky Nové smlouvy, ne litery, nýbrž Ducha; neboť litera zabíjí, ale Duch obživuje.

Povzbuzení (ř. parakaleo) – pastor Petr

Posted by on Srp 5, 2012 in AUDIO MP3 | No Comments

Povzbuzení (parakaleo) – pastor Petr
Nedělní kázání
5. srpna 2012

Povzbuzení – řecky parakaleo,2.Kor 1:3-7, Řím 15:5, Žd 6:18, Řím 12:8

Zacharjáš 3:6 Potom Hospodinův anděl obnovil (heb. ud – duplikovat, opakovat, svědčit, obnovit) Jóšuu

Králův stůl – pastor Tomáš

Posted by on Srp 5, 2012 in AUDIO MP3 | No Comments

Kraluv stul.mp3

Pozvání ke královu stolu? Mezi bohatýry?
A já si to zasloužím?

Biblická studia – posvěcení věřícího milostí- pastor Petr

Posted by on Srp 3, 2012 in AUDIO MP3 | No Comments

Biblická studia – progresivní posvěcení milostí skrze víru – jako nedílná součást evangelia milosti vs. falešné evangelium (Galatským 1:7) – pastor Petr
Pátek 3. srpna 2012