Dobrý pastýř a Duch Svatý – p. Petr – nedělní kázání

Posted by on Srp 13, 2012 in AUDIO MP3 | No Comments

Ezechiel 34:4,5 Nemohoucí neposilujete, nemocné neléčíte, zraněné neovazujete, zaběhlé nepřivádíte zpět, ztracené nehledáte, ale surově a krutě nad nimi panujete. Rozutekly se, protože neměly pastýře, a staly se potravou kdejaké divé zvěře. Rozutekly se…

Jan 10:1-3 „Amen, amen, pravím vám, kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale vniká tam odjinud, to je zloděj a lupič. Kdo však vchází dveřmi, je pastýř ovcí. Tomu hlídač otevírá a ovce slyší jeho hlas; své ovce volá jménem a vyvádí je.

Dobrý Pastýř a Duch Svatý

Žalm 23

Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. 2 Dává mi uléhat na travnatých pastvinách, přivádí mě k vodě na místech odpočinku.t4 3 Obnovuje mou duši, pro své jménot7 mě vodí po pravých stezkách. 4 I kdybych šel údolím nejhlubší tmy,t9 nebudu se bát zlého, neboť ty jsi se mnou. Tvé žezlo a tvá hůl mě potěšují. 5 Připravuješ mi stůl před zraky mých nepřátel, mažeš mi hlavu olejem, můj kalich přetéká. 6 Dobrota a milosrdenství mě budou jistě provázet po všechny dny mého života. Po dlouhé časy se budu vracet do Hospodinova domu.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.