Theantrické jednání

Posted by on Úno 16, 2013 in Studium Bible | No Comments

Úvod z knihy Dr. Carla H. Stevense – Theantrické jednání

Od zrodu církve čelí křesťané otázce jak ukázat v hliněných nádobách nekonečného Boha konečnému člověku. Proces Theantrického jednání je jediným způsobem, jak může křesťan ve svém smrtelném těle zjevovat pravou Boží povahu ostaním věřícím v Těle Kristově – církvi i lidem ve ztraceném, umírajícím světě. Termín „Theantrický“ pochází z řeckých slov theos – Bůh a anthropos – člověk. K Theantrickému jednání dochází, když je člověk, coby nádoba, podřízen Božímu plánu a […]

Žiješ zákonem, nebo milostí?

Posted by on Úno 6, 2013 in Studium Bible | No Comments

Překlad článku ARE YOU LIVING BY LAW OR GRACE? od slavného kazatele William R. Newella

Místo aby požehnal lidu, jen na základě zaslíbení, což znamená zcela na základě Kristovi budoucí práce, Bůh říká: „Pokud dodržíte můj zákon, požehnám vám“. Nejdříve poslušnost, pak požehnání, tak to funguje pod zákonem. Nezbývá nic jiného o co se opřít, než na jejich přítomnou poslušnost. I když si vzpomenou na to, že jsou Božím vyvoleným lidem, na základě Boží smlouvy se jejich otci: ale mezitím […]

Obecně zneužívané pasáže Bible – Matouš 7:21-23

Posted by on Úno 5, 2013 in Studium Bible | No Comments

Matouš 7:21-23
Tato pasáž je také velice často zneužívána k manipulaci strachem šiřiteli zákonického Lordship Salvation jako důkaz, že tzv. „spásná“ víra se musí projevit ve skutcích. Pozornému studentu Bible je však zřejmé, že pokud tuto pasáž vyložíme jako pojednávající o vztahu znovuzrození a skutků, nutný závěr je právě opačný – tato pasáž vyvrací falešný koncept, že skutky jsou důkazem spásy. Lidé zmínění v této pasáži totiž měli skutky a přesto nebyli znovuzrozeni, v. 22, 23.

Navíc, v přímém kontextu této […]

Obecně zneužívané pasáže Bible – Matouš 7:15-20

Posted by on Úno 5, 2013 in Studium Bible | No Comments

Matouš 7:15-20

Tato pasáž je propenenty zákonického Lordship Salvation překrucována podobně jako Jan 15:1-8, když je zneužívána k argumentaci o tom, že ovoce je nezbytným důkazem spásy*136. Klíčová myšlenka se nachází ve verši 16: „[ty falešné] proroky poznáte podle ovoce“(v. 20). Dle kontextu, se tedy této pasáži se mluví specificky o falešných prorocích (v. 15), ne v obecném smyslu o lidech kteří prohlašují, že jsou věřící. Přesněji řečeno, test v Matoušovi 7:15-20 se netýká rozpoznávání něčí spásy, ale rozpoznání jestli daný […]

Co se stalo v momentě, kdy jsme přijali Krista?

Posted by on Led 11, 2013 in Studium Bible | No Comments

Co se stalo v momentě, kdy jsme přijali Krista?
Dr. Carl H. Stevens

Co se stalo v momentě, kdy jsem do života přijal Krista? – aneb Jak si přivlastnit život z Božího Slova. 90 pravd o našem životě v Kristu.

Biblická psychologie – Dean Stodart

Posted by on Zář 1, 2012 in Studium Bible | No Comments

Nauka o duši (psyché + logia) psychologie – je možná pouze z Božího pohledu. Kurz biblické psychologie je o pohledu Bible na duši člověka, jeho fungování, život jeho záchranu. Přilnula k prachu duše má; obživiž mne podlé slova svého. (Žalm 119:25). (Pouze některé nahrávky mají sníženou kvalitu – digitální soubory mp3 byly pořízeny digitalizací původních mgf nahrávek).

Jakub 4:6 Milost, kterou dává, je však ještě větší. Proto říká: „Bůh se staví proti pyšným, pokorným však dává milost.“

Posted by on Srp 10, 2012 in Studium Bible | No Comments

Pokání a milost si neodporují, protože pokání je uvědomnění si toho, že potřebuji milost. Ježíš řekl: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem povolat spravedlivé, ale hříšné.“ (Harry A. Ironside, Except Ye Repent, 1937)

2. Korintským 3:5-6 Ne sami ze sebe se pokládáme za způsobilé, jako bychom měli něco sami ze sebe, ale naše způsobilost je z Boha.

Posted by on Srp 8, 2012 in Studium Bible | No Comments

On nás také učinil způsobilými k tomu, abychom byli služebníky Nové smlouvy, ne litery, nýbrž Ducha; neboť litera zabíjí, ale Duch obživuje.