Povzbuzení (ř. parakaleo) – pastor Petr

Posted by on Srp 5, 2012 in AUDIO MP3 | No Comments

Povzbuzení (parakaleo) – pastor Petr
Nedělní kázání
5. srpna 2012

Povzbuzení – řecky parakaleo,2.Kor 1:3-7, Řím 15:5, Žd 6:18, Řím 12:8

Zacharjáš 3:6 Potom Hospodinův anděl obnovil (heb. ud – duplikovat, opakovat, svědčit, obnovit) Jóšuu

Slovník cizých slov ABZ.cz u slovo stimulace uvádí význam: povzbuzení, povzbuzování, vybuzení, podnícení, podněcování, dráždění, podráždění, vnější motivace

;

2. Korintským 1, 3-7 Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy! On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoli tísni, tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha. Jako na nás v hojnosti přicházejí utrpení Kristova, tak na nás skrze Krista přichází v hojnosti i útěcha. Máme-li soužení, je to k vašemu povzbuzení a spáse; docházíme-li útěchy, je to zase k vašemu povzbuzení; to vám dá sílu, abyste vydrželi stejné utrpení, v jakém jsme my. Máme pevnou naději a jsme si jisti, že jako jste účastni utrpení, tak budete účastni také útěchy.

1 Korintským 14:3 Kdo však prorokuje, mluví lidem k budování, povzbuzení a útěše.

Římanům 12:8 Má-li dar povzbuzování, ať povzbuzuje

Skutky 11:23 Když tam přišel a uviděl tu Boží milost, zaradoval se a povzbuzoval všechny, aby s rozhodným srdcemt11 zůstávali u Pána; 24 neboť to byl dobrý muž, plný Ducha Svatého a víry.

Skutky 13:15 Po čtení ze Zákona a Proroků jim představení synagogy vzkázali: „Muži bratři, máte-li nějaké slovo povzbuzení pro lid, mluvte.“

Skutky 14:22 Upevňovali duše učedníků, povzbuzovali je, aby setrvávali ve víře; říkali, že musíme skrze mnohá soužení vejít do Božího království.

Skutky 15:32 Juda a Silas, kteří sami také byli proroky, mnohým slovem povzbudili a posílili bratry.

Skutky 18:27 A když chtěl projít do Achaje, bratři ho v tom povzbudili a napsali učedníkům, aby ho přijali. Když tam přišel, velmi prospěl těm, kteří uvěřili skrze milost Boží,

Skutky 20:1 Když ten rozruch ustal, svolal si Pavel učedníky, povzbudil je, rozloučil se s nimi a vydal se na cestu do Makedonie.

1.Tesalonickým 2:11 a jak také víte, jednoho každého z vás jsme povzbuzovali, vyučovali a dosvědčovali mu, jako otec vlastní děti,

1.Tesalonickým 3:2 a poslali jsme Timotea, našeho bratra a Božího spolupracovníka v Kristově evangeliu, aby vás upevnil a povzbudil ve vaší víře,

Židům 10:25 Nezanedbávejme své společné shromažďování, jak mají někteří ve zvyku, nýbrž povzbuzujme se, a to tím více, čím více vidíte, že se ten den přibližuje.

Slovník cizých slov uvádí u slova napomenutí následující: je sankcí, která svou povahou je určena k postihu méně závažných přestupků, protože užití této sankce zákon žádnými podmínkami neomezuje, může být napomenutí uloženo za každý přestupek, nelze uložit spolu s pokutou, ale zákon nevylučuje, i když to nebude obvyklé, uložit napomenutí spolu se sankcí propadnutí věci a zákazu činnosti. Napomenutí se ukládá v rozhodnutí o přestupku, tzn. pokud byl přestupek projednán v příkazním řízení.

Srovnámeli biblický kontext a použití slova PARAKLESIS s z významem a používáním slova „napomenutí“ v jazyce českém je zjevné, že slovo „napomenutí“ je pro překlad řeckého slova parakaleo a paraklesis zcela nevhodné a komunikuje zcela špatných obsah. Právě proto, je jeho používání oblíbené zejména u osob přitahovaných k zákonictví, které jednají podle své přirozené mysli, nechápou, že autorem Bible je Duch Milosti (Židům 10:29) a uniká jim tak smysl a podstata křesťanského života. 2. Korintským 3:5-6 Ne sami ze sebe se pokládáme za způsobilé, jako bychom měli něco sami ze sebe, ale naše způsobilost je z Boha. On nás také učinil způsobilými k tomu, abychom byli služebníky Nové smlouvy, ne litery, nýbrž Ducha; neboť litera zabíjí, ale Duch obživuje.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.