4.11.2012 Neděle AUDIO kázání Pastor Petr – Je náš křesťanský život práce těla, v marnosti naší mysli, nebo práce lásky v mysli Kristově? Židům 6:9,10

Posted by on Lis 5, 2012 in AUDIO MP3 | No Comments

4.11.2012 AUDIO kázání Pastor Petr – Je náš křesťanský život práce těla, nebo práce lásky?

Domnívá-li se někdo, že je zbožný, a přitom nedrží na uzdě svůj jazyk, klame své srdce; jeho zbožnost je marná. (Jakub 1:26)

Jen práce lásky má z Božího pohledu význam. Práce těla je marná. Práce těla je zjevena komunikací křesťana. Je komunikace křesťana hořkost, zuřivost a hněv a dokonce špatnost (jednání s cílem ublížit a škodit práci Ježíše Krista na zemi?). Nebo jeho komunikace odpovídá pravdě o tom, že jsme svatí a přijatí v Kristu, vkládá milost a buduje ostatní?

Tehdy ti, kdo se bojí Hospodina, mluvili jeden s druhým a Hospodin dával pozor a slyšel. Pamětní kniha byla před ním sepsána pro ty, kdo se bojí Hospodina a kdo si váží jeho jména. (Malachiáš 3:16)

Bázeň před Hospodinem znamená nenávidět zlo; povýšenost, pýchu, zlou cestu a obojaká ústa, to nenávidím.(Přísloví 8:13)

Toto tedy pravím a dosvědčuji v Pánu, abyste již nežili tak, jako žijí pohané, v marnosti své mysli.  Mají zatemněné myšlení a jsou odcizeni od Božího života pro nevědomost, která je v nich kvůli zatvrzelosti jejich srdce. Otupěli a oddali se bezuzdnosti, aby s nenasytností páchali každý druh nečistoty. Vy však jste se o Kristu takto neučili, pokud jste jej vskutku slyšeli a byli v něm vyučeni tak, jak je pravda v Ježíši, že totiž máte odložit toho starého člověka, který žije podle dřívějšího způsobu života a hyne v klamných žádostech, obnovovat se duchem své mysli a obléknout toho nového člověka, který byl stvořen podle Boha ve spravedlnosti a svatosti pravdy.
Proto odložte lež a ,mluvte pravdu každý se svým bližním, neboť jsme údy téhož těla. Hněvejte se, a nehřešte; slunce ať nezapadá nad vaším hněvem. Nedávejte místo Ďáblu.  Zloděj ať již nekrade, ale ať raději pracuje a dělá [vlastníma] rukama něco dobrého, aby měl co dávat tomu, kdo má nedostatek.  Z vašich úst ať nevychází žádné špatné slovo, nýbrž jen takové, které je dobré k potřebnému budování, aby dalo milost těm, kdo je slyší. A nezarmucujte Ducha Svatého Božího, jímž jste byli zapečetěni ke dni vykoupení. Všechna hořkost, zuřivost, hněv, křik a rouhání ať jsou od vás odňaty zároveň se vší špatností. Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní a odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. (Efezským 4:17–32).

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.