nedělní kázání – Žalm 19 část 4. – Posvěcení Boží milostí skrze víru v Jeho slovo

Posted by on Říj 22, 2012 in AUDIO MP3 | No Comments

21.10.2012 AUDIO kázání Pastor Petr – Posvěcení Boží milostí skrze víru

Spása i posvěcení je milostí skrze víru v Jeho slovo

Boží jednání s Izraelem, kterého Bůh vykoupil a vysvobodil z Egypta svou milostí. Průchod Rudým mořem je obrázkem spásy věřícího. Průchod Izraele do zaslíbené země je obrázkem vstoupení do odpočinutí, společenství s Bohem – křesťanského života radosti a posvěcení. Bůh naplánoval pro Izrael, že společenství bude na stajném základě, jako jejich spása – na základě Boží síly a na základě Boží milosti. Izraele však neposlouchal pravdu, myslel si , že všemu rozumí. Výsledkem zákonického postoje byl život pro Boha bez Boha.

Svým milosrdenstvím jsi vedl tento lid, který jsi vykoupil, svou silou jsi ho přiváděl k svému svatému příbytku. (Ex 15:13)

Sami jste viděli, jak jsem naložil s Egyptem, ale vás jsem nesl na orlích křídlech a přinesl jsem vás k sobě. Nyní tedy, budete-li mi opravdu naslouchat a budete-li zachovávat moji smlouvu, budete mým zvláštním vlastnictvím mezi všemi národy, i když moje je celá země. (Ex 19:4–5)

Proč říkáš, Jákobe, proč povídáš, Izraeli: Má cesta je před Hospodinem ukryta a mé právo mému Boha uniká? Což to nevíš? Cožpak jsi neslyšel, že věčný Bůh, Hospodin, stvořitel končin země, neochabne ani se neunaví? Jeho rozumnost je nevyzpytatelná. Unavenému dává sílu a bezmocného zahrnuje zdatností. Chlapci ochabnou a unaví se a mládenci vyčerpáním padají, ale ti, kdo očekávají na Hospodina, nabývají nové síly, vznášejí se na křídlech jako orli; běží, a neunaví se, chodí, a neochabnou.  (Izajáš 40:27–31)

Vždyť on je náš Bůh a my jsme lid jeho pastvy, ovce jeho rukou. Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce (ŽalmPs 95:7–8)

Ó, nerozumní Galaťané, kdo vás očaroval, vás, kterým byl před očima vykreslen Ježíš Kristus ukřižovaný ? Toto jediné se chci od vás dovědět: Přijali jste Ducha na základě skutků Zákona, nebo na základě slyšení víry? To jste tak nerozumní? Začali jste Duchem, a nyní dokončujete tělem? (Galatským 3:1–3)

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.