nedělní kázání – Slyšení Božího Slova – P.Petr

Posted by on Říj 1, 2012 in AUDIO MP3 | No Comments

Nedělní kázání 30. září 2012

Proto, jak praví Duch Svatý: ,Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas… (Židům 3:7)

AUDIO – Slyšení Božího Slova – Pastor Petr

Vždyť on je náš Bůh a my jsme lid jeho pastvy, ovce jeho rukou. Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce jako v Meribě,
(Žalm 95:7–8)

Mluvili zle o zemi, kterou prozkoumali, když říkali synům Izraele: Země, kterou jsme procházeli, abychom ji prozkoumali, je země požírající své obyvatele a všechen lid, který jsme v ní viděli, jsou obrovití muži. (Numeri 13:32)

Hleďte, bratři, aby snad v někom z vás nebylo zlé a nevěřící srdce takže by odstoupil od živého Boha, a proto se navzájem povzbuzujte (ř. parakaleo – pomáhejte si, motivujte se, obhajujte se před satanovými obviněními) každý den, dokud se říká Dnes, aby nikdo z vás nebyl zatvrzen klamem hříchu nevíry. (Židům 3:12)

Jozue, syn Núnův, a Káleb, syn Jefunův, z těch kteří prozkoumali zemi, roztrhli svá roucha a říkali celé pospolitosti synů Izraele: Země, kterou jsme prošli, abychom ji prozkoumali, je převelice dobrá země. Jestliže v nás Hospodin najde zalíbení, přivede nás do této země a dá nám ji — zemi, která oplývá mlékem a medem. Jenom se nebouřete proti Hospodinu! A lidu té země se nebojte, vždyť jsou pro nás jako chleba. Jejich ochrana od nich odstoupila, ale s námi je Hospodin, nebojte se jich! Když celá pospolitost říkala, že na ně budou házet kamení, všem synům Izraele se u stanu setkávání ukázala Hospodinova sláva. (Numeri 14:6–10)

Neboť ty, kteří byli jednou osvíceni, okusili nebeského daru a stali se účastníky Ducha Svatého, okusili dobrého Božího slova i moci budoucího věku, a odstoupili v nevíře od živého Boha, je (poté co slyšely tak moc a přesto se rozhodli nevěřit) již pro člověka nemožné  znovu je obnovovat ku pokání (ř. metanoeo – změnit mysl, přemýšlet jinak), (Židům 6:4–6)

Když to učedníci uslyšeli, byli velice ohromeni a říkali: „Kdo tedy může být zachráněn?“ Ježíš na ně pohleděl a řekl jim: „U lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všechno.“ (Matouš 19:25–26)

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.